dildo harnesses

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu nakupmi.cz umístěného na webovém rozhraní www.nakupmi.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

NAKUPMI.CZ s.r.o.,
se sídlem Okrajová 297, Polabiny, 530 09 Pardubice,
IČ: 04020782,
nejsme plátci DPH,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka, 35098

Adresa pro doručování: NAKUPMI.CZ s.r.o., Okrajová 297, Polabiny, 530 09 Pardubice,
Telefonní číslo: +420 732 330 335
Kontaktní e-mail: info@nakupmi.cz
jako poskytovatelem služeb
a Vámi jako odběratelem služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

1.1. Jaké služby poskytujeme?
Poskytujeme kurýrní služby a nákup potravin a dalšího obdobného spotřebního zboží. Bližší specifikace našich služeb naleznete na webovém rozhraní.

1.2. Na co se vztahuje smlouva?
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o kupní smlouvu.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.4. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:
právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 4 těchto obchodních podmínek);
právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

1.5. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
Ceny služeb na webovém rozhraní neobsahují ceny jednotlivých věcí, které se pro Vás zavazujeme obstarat. Tyto Vám budou vyúčtovány kurýrem po provedení nákupu a po předložení příslušného dokladu o tomto nákupu.

2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), nebo telefonicky, případně jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména počet a druh věcí, které Vám náš kurýr nakoupí a doveze, případně Vaše preference ohledně poptávaných věcí, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).
Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh služby, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí závazné objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu za objednané služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení závazné objednávky dle článku 2.2. těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3. těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena závazná objednávka služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 4 těchto obchodních podmínek), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9. Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Cenu můžete uhradit především následujícím způsobem:
hotově při převzetí objednaného zboží kurýrovi;
platba stravenkami.
Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. V jaké měně můžete platit?
Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

3.3. Kdy můžeme požadovat zálohu
V případě, že odhadovaná hodnota Vašeho nákupu bude vyšší než 1.000 Kč, můžeme požadovat zálohu na tento nákup. Způsob platby výše uvedené zálohy si můžete zvolit.

3.4. Kdy Vám bude služba poskytnuta?
U služeb označených na webovém rozhraní jako „Velký nákup“ si můžete zvolit přesný čas poskytnutí služby. Služby označené jako „Střední nákup“ poskytujeme zpravidla do 3 hodin od uzavření smlouvy. Služby označené jako „Malý nákup“ Vám budou poskytnuty po dohodě s Vámi.
Bližší informace naleznete v popisu jednotlivých služeb na webovém rozhraní.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Můžete od smlouvy odstoupit?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami v objednávce současně výslovně souhlasíte s tím, že služby dle těchto obchodních podmínek Vám budou splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy a tedy jste srozuměni s tím, že v takovém případě nemáte v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

4.2. Můžete od smlouvy odstoupit i v jiné situaci?
V případě, že nebudete souhlasit s postupem dle článku 4.1. těchto obchodních podmínek, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Upozorňujeme, že při využití této možnosti Vám budou služby dodány až po uplynutí této lhůty, pokud v ní od smlouvy neodstoupíte. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

4.3. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

4.4. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?
V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

4.5. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
  • službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3. Co byste ještě měli vědět?
Podáním objednávky na poskytnutí služby, jejímž předmětem bude nákup věcí, u nichž je podmínkou užívání minimální věk 18 let, popřípadě jiná podmínka, kterou stanoví zákon, stvrzujete, že tuto podmínku splňujete. Upozorňujeme, že jsme oprávněni si splnění výše uvedené podmínky ověřit.

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací zaměstnancům naší společnosti, nebo dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2015